Obsługa wyjątków

Tester webaplikacji wchodzi do baru. Zamawia piwo. Zamawia 0 piw. Zamawia 99999999999 piw. Zamawia zlew. Zamawia -1,337 piw. Zamawia 1″> piw. Zamawia aishd78hsdf.

Pewnie większość z was kojarzy ten suchar, ale musiałem go tutaj wrzucić bo jest idealnym wstępem do dzisiejszego tematu :smiley:. Wszędzie tam gdzie dajemy użytkownikowi możliwość wprowadzania danych musimy liczyć się z tym, że może się to niedobrze skończyć dla aplikacji, która jest źle zabezpieczona.

Pierwsza linia walidacji formularzy zwykle pojawia się już w aplikacji frontendowej, sam HTML w wersji 5 posiada kilka wbudowanych funkcji, a dodatkowo najczęściej dopisywane są walidatory w Javascriptcie. Nie jest to jednak wystarczające. Najważniejsza jest walidacja po stronie serwerowej, bo tą frontendową łatwo ominąć.

Złamanie zasad logiki biznesowej powinno zatrzymać cały proces

Jeśli w aplikacji istnieją jakieś założenia i zasady biznesowe, na które mogą mieć wpływ użytkownicy zewnętrzni (np. wprowadzić błędne dane) to wtedy powinniśmy zatrzymać cały proces, który właśnie miał zostać wywołany i wyrzucić odpowiedni wyjątek.

Weźmy jakiś prosty przykład: Jeśli użytkownik chce utworzyć nowy byt w projekcie i musi podać jego nazwę, ale ta nazwa musi zawierać ilość znaków w odpowiednim zakresie (np. minimum 3 i maksymalnie 128), a wprowadzi w formularzu tylko dwa znaki to wtedy doszło do złamania kontraktu logiki biznesowej. Leci wyjątek.

W moim przekonaniu taka „walidacja” powinna odbywać się w niskiej warstwie logiki, a obsługa wyjątków w warstwie infrastruktury, np. w kontrolerze.

W mojej aplikacji utworzyłem klasę abstrakcyjną FieldException, która będzie reprezentowała wyjątki związane z błędnym wypełnieniem pola formularza. Zawiera podstawową wiadomość, a dodatkowo fieldName aby określić, które pole się nie zgadza.

<?php

class MutationType extends ObjectType
{
 public function __construct()
 {
  $config = [
   'name' => 'Mutation',
   'fields' => [
    'createBox' => [
     'type' => TypeRegistry::getCreateBoxType(),
     'args' => [
      'name' => [
       'type' => Type::string(),
       'description' => 'Name of the box'
      ]
     ],
     'resolve' => function ($rootValue, $args, $context) {
      $boxRepository = new BoxRepository($context['database_connection']);
      $boxUseCase = new CreateBoxUseCase($boxRepository, $context['id_policy']);
      $createBox = new CreateBox($boxUseCase, $context['current_user']);
      return $createBox->action($args);
     }
    ]
   ]
  ];

  parent::__construct($config);
 }
}

Przykładowym, który rozszerza abstrakcyjną klasę FieldException może być wyjątek dla zbyt długiej wartości, opatrzony nazwą ValueIsTooLong.

<?php

namespace Krauza\Core\Exception;

class ValueIsTooLong extends FieldException
{
  public function __construct($field)
  {
    parent::__construct($field, 'Value is too long');
  }
}

Przykład użycia można zaobserwować w klasie BoxName, która zawiera jasne zasady tworzenia obiektu. Parametr konstruktora, musi zawierać odpowiednią ilość znaków, w innym wypadku zostaną rzucone wyjątki ValueIsTooShort lub ValueIsTooLong. Wyjątki zostaną obsłużone w wyższej warstwie aplikacji.

<?php

namespace Krauza\Core\ValueObject;

use Krauza\Core\Exception\ValueIsTooShort;
use Krauza\Core\Exception\ValueIsTooLong;

class BoxName
{
  private const MIN_NAME_LENGTH = 3;
  private const MAX_NAME_LENGTH = 128;

  private $boxName;

  public function __construct(string $boxName)
  {
    $this->checkBoxNameLength($boxName);
    $this->boxName = $boxName;
  }

  private function checkBoxNameLength($boxName)
  {
    $nameLength = strlen($boxName);

    if ($nameLength < self::MIN_NAME_LENGTH) {
      throw new ValueIsTooShort((new \ReflectionClass($this))->getShortName());
    }

    if ($nameLength > self::MAX_NAME_LENGTH) {
      throw new ValueIsTooLong((new \ReflectionClass($this))->getShortName());
    }
  }

  public function __toString()
  {
    return $this->boxName;
  }
}

Oddziel wyjątki warstwy logiki od wyjątków warstwy infrastruktury

To prawdopodobnie najważniejsza zasada. Kiedy zamierzamy stosować praktyki opisane powyżej to nie możemy zapomnieć aby obsługa wyjątków inaczej traktowała te, które zostały spowodowane złamaniem kontraktu logiki biznesowej, a tych, które wynikają z błędów aplikacji, np. kiedy serwer bazodanowy przestanie działać i klient rzuci wyjątek. To są dwie różne sprawy i trzeba je zupełnie inaczej obsłużyć.

Poniżej przedstawiam klasę CreateBox, która jest akcją API odpowiedzialną za tworzenie nowego elementu. Najważniejszą rzeczą w tym punkcie jest to aby funkcja action zawsze zwróciła odpowiedź niezależnie od tego co się stanie podczas wykonywania operacji dodawania nowego 'Boxu’.

<?php

namespace Krauza\Infrastructure\Api\Action;

use Krauza\Core\Entity\User;
use Krauza\Core\Exception\FieldException;
use Krauza\Core\UseCase\CreateBox as CreateBoxUseCase;

class CreateBox
{
  /**
   * @var CreateBoxUseCase
   */
  private $boxUseCase;

  /**
   * @var User
   */
  private $currentUser;

  public function __construct(CreateBoxUseCase $boxUseCase, User $currentUser)
  {
    $this->boxUseCase = $boxUseCase;
    $this->currentUser = $currentUser;
  }

  public function action(array $data): array
  {
    $box = null;
    $error = null;

    try {
      $newBox = $this->boxUseCase->add($data, $this->currentUser);
      $box = ['id' => $newBox->getId(), 'name' => $newBox->getName()];
    } catch (FieldException $exception) {
      $error = $this->buildError('fieldException', $exception->getFieldName(), $exception->getMessage());
    } catch (\Exception $exception) {
      // Dodanie jakiegoś loggera, który zapisze szczegóły co poszło nie tak...
      $error = $this->buildError('infrastructureException', '', 'Something went wrong, try again.');
    }

    return ['box' => $box, 'errors' => $error];
  }

  private function buildError(string $type, string $key, string $message): array
  {
    return ['errorType' => $type, 'key' => $key, 'message' => $message];
  }
}

W powyższym kodzie w liniach 33-34 odbywa się główna operacja tworzenia nowego 'Boxu’. Jak widać całość jest opakowana w blok try i catch. W liniach 35 i 37 widoczne są dwa elementy catch. Pierwszy z nich przechwytuje niezgodności związane z logiką aplikacji, a drugi obsługuje wszystkie inne błędy, które mogły wystąpić w systemie.

W 36 linii tworzona jest wiadomość odpowiedzi do której przekazujemy message pochodzące bezpośrednio z wyjątku. Z kolei w linii 39 ustawiamy niezależnie dla rodzaju błędu zawsze jedną wiadomość w stylu 'Something went wrong, try again.’. Dlaczego? To proste, użytkownik nie musi wiedzieć, a nawet nie powinien co w danym momencie zepsuło się w naszej aplikacji. Takie szczegóły to kwestie dla administratora tego systemu i warto te szczegóły zapisać jakimś loggerem aby można było łatwo debugować co się wydarzyło.

Testy integracyjne

Na sam koniec przedstawiam testy integracyjne naszej akcji, które powinny pokryć każde możliwe zachowanie aplikacji.

<?php

use Krauza\Core\Policy\IdPolicy;
use Krauza\Core\ValueObject\EntityId;
use Krauza\Core\Entity\User;
use Krauza\Infrastructure\DataAccess\BoxRepository;
use Krauza\Core\UseCase\CreateBox as CreateBoxUseCase;
use Krauza\Infrastructure\Api\Action\CreateBox;
use Doctrine\DBAL\Connection;

class CreateBoxActionTest extends PHPUnit_Framework_TestCase
{
  /**
   * @var CreateBox
   */
  private $createBoxAction;

  /**
   * @var PHPUnit_Framework_MockObject_MockObject
   */
  private $idPolicyMock;

  public function setUp()
  {
    $this->idPolicyMock = $this->getMock(IdPolicy::class);
    $this->idPolicyMock->method('generate')->willReturn(new EntityId('1'));
    $userMock = $this->getMockBuilder(User::class)->disableOriginalConstructor()->getMock();
    $connectionMock = $this->getMockBuilder(Connection::class)->disableOriginalConstructor()->getMock();
    $boxRepositoryMock = new BoxRepository($connectionMock);
    $boxUseCase = new CreateBoxUseCase($boxRepositoryMock, $this->idPolicyMock);
    $this->createBoxAction = new CreateBox($boxUseCase, $userMock);
  }

  /**
   * @test
   */
  public function shouldCreateBox()
  {
    // when
    $result = $this->createBoxAction->action(['name' => 'Box name']);

    // then
    $this->assertEquals(['box' => ['name' => 'Box name', 'id' => '1'], 'errors' => null], $result);
  }

  /**
   * @test
   */
  public function shouldReturnInformationWhenBoxNameIsTooShort()
  {
    // when
    $result = $this->createBoxAction->action(['name' => 'a']);

    // then
    $error = ['errorType' => 'fieldException', 'key' => 'BoxName', 'message' => 'Value is too short'];
    $this->assertEquals(['box' => null, 'errors' => $error], $result);
  }

  /**
   * @test
   */
  public function shouldReturnInformationWhenBoxNameIsTooLong()
  {
    // when
    $longName = '11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111';
    $result = $this->createBoxAction->action(['name' => $longName]);

    // then
    $error = ['errorType' => 'fieldException', 'key' => 'BoxName', 'message' => 'Value is too long'];
    $this->assertEquals(['box' => null, 'errors' => $error], $result);
  }

  /**
   * @test
   */
  public function shouldReturnInformationWhenErrorWasThrown()
  {
    // when
    $this->idPolicyMock->method('generate')->will($this->throwException(new Exception('Internal error')));
    $result = $this->createBoxAction->action(['name' => 'Box name']);

    // then
    $error = ['errorType' => 'infrastructureException', 'key' => '', 'message' => 'Something went wrong, try again.'];
    $this->assertEquals(['box' => null, 'errors' => $error], $result);
  }
}

Podsumowanie

 1. Nigdy nie zapomnij o walidacji danych wejściowych po stronie serwera.
 2. Złamanie kontraktu logiki biznesowej jest takim samym błędem jak wewnętrzny błąd systemu, należy niezwłocznie przerwać cały proces. Idealnym rozwiązaniem aby to zapewnić są wyjątki.
 3. Nigdy nie traktuj wyjątków wynikających z niezgodnością logiki tak samo jak błędów aplikacji (np. problem połączenia z bazą danych).
 4. Aplikacja musi być zawsze stabilna i odporna na błędy.
 5. Ukrywaj przed użytkownikiem szczegóły błędów aplikacji, ale loguj informacje o nich aby móc szybciej znaleźć i usunąć problemy.
Programista skupiony głównie wokół technologii webowych, ale nie przywiązujący się do konkretnych języków i narzędzi. Skoncentrowany na ciągłym rozwoju, zwolennik ruchu Software Crafmanship. Na codzień pracując w DAZN ma okazję rozwijać interesujący projekt do streamingu wydarzeń sportowych. Prywatnie fan sportu, a szczególnie piłki nożnej. Po godzinach próbuje również swoich sił w piwowarstwie domowym.
PODZIEL SIĘ