Symfony4 Phpunit depricated

Symfony4

PhpUnit test z symfony/phpunit-bridge

Symfony4 WebProfiler