GraphQL – Wprowadzenie

Rozbudowany wstęp teoretyczny do standardu GraphQL znajduje się w osobnych postach na blogu: „Wstęp do GraphQL” i „GraphQL – definicja schematu” Zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami jeśli chcesz najpierw zrozumieć zasady tego rozwiązania, poniżej jednak znajdziesz krótkie streszczenie i wstęp do tematu.

Szybki wstęp

GraphQL to język zapytań, który udostępnia wspólny interfejs pomiędzy klientem, a serwerem do pobierania i manipulowania danymi. Zaprojektowany został tak aby zapewnić intuicyjną i elastyczną składnię. Stworzony został przez inżynierów Facebooka w 2012 roku, jednak jego kod źródłowy został otwarty dopiero w 2015 roku.

GraphQL daje wszystkim (stronie klienckiej i serwerowej) łatwy sposób dostępu do danych z wykorzystaniem mniejszej ilości zasobów niż w tradycyjnym REST API, dlatego powstał głownie z myślą o aplikacjach mobilnych.

Najważniejszym konceptem GraphQL jest silne typowanie, dzięki któremu definiujemy kontrakt między klientem, a serwerem. Wewnętrznie aplikacja może korzystać z różnych typów, jednak do komunikacji z inną musi posługiwać się zdefiniowanymi wcześniej typami.

Najważniejszą cechą GraphQL jest elastyczność

Załóżmy, że mamy endpoint w naszym RESTowym API, przez który musimy pobrać informacje o wszystkich książkach wybranego autora. Zapytanie mogłoby wyglądać tak: GET /authors/1/books. Po czasie wymagania dotyczące wyświetlania tych danych się zmieniają i nie musimy wyświetlać wszystkiego, a jedynie imię i nazwisko autora oraz same tytuły jego książek. Aby skorzystać z tego samego endpointa trzeba stworzyć jakiś dodatkowy mechanizm wyboru pól które nas interesują, a wtedy zapytanie mogłoby wyglądać np. GET /authors/1/books?only=author.fullname,book.title.

W GraphQL z zasady w zapytaniu zaznaczamy tylko te pola, które nas interesują w danym momencie. a Przykładowe zapytanie może wyglądać mniej więcej tak:

query getAuthorBooks {
 author(id: 1) {
  fullname
  books {
   name
  }
 }
}

Implementacja po stronie serwera

Jako, że cały projekt Krauza powstanie w oparciu o PHP przykładowa implementacja wykorzystuje bibliotekę graphql-php.

Type system

Najważniejszym elementem implementacji systemu opartego o GraphQL jest definicja tego co typy obiektów mogą zwrócić. Domyślnie zaimplementowane jest kilka podstawowych typów skalarnych: ID, String, Int, Float, Boolean.

Wszystkie inne typy (object, enum, interface, union) powinny być zaiplementowane w aplikacji.

ObjectType

Zacznijmy od najważniejszego elementu składanki, czyli ObjectType na przykładzie wewnętrznego typu Box. Na tę chwilę obiekt typu Box zawiera tylko id oraz nazwę. Trzeba utworzyć reprezentację tego typu.

<?php

namespace Krauza\Infrastructure\Api\Type;

use GraphQL\Type\Definition\ObjectType;
use GraphQL\Type\Definition\Type;

class BoxType extends ObjectType
{
  public function __construct()
  {
    $config = [
      'fields' => [
        'id' => [
          'type' => Type::string(),
          'description' => 'The id of the box'
        ],
        'name' => [
          'type' => Type::string(),
          'description' => 'The name of the box'
        ]
      ]
    ];

    parent::__construct($config);
  }
}

Podstawowa definicja obiektu to lista pól zadeklarowana w fields. Każde pole musi posiadać swój typ, w tym wypadku zarówno pole id jak i name zwracają wartości typu String.

Schema, Query, Mutation

GraphQL pozwala na dwa rodzaje zapytań, które najprościej można określić jako odczyt (Query) i zapis (Mutation). Zarówno Query jak i Mutation to specjalne typy w których definujemy zachowania naszego „API”. Query i Mutation powinny zostać zdefiniowane w Schema jako typy na poziomie root. Warto jeszcze zauważyć, że Query w schemacie jest wymagane, a Mutation opcjonalne.

Zdefiniujmy na początek proste zapytanie odczytu, które powinno pobierać wcześniej uworzony typ Box.

<?php

namespace Krauza\Infrastructure\Api\Type;

use GraphQL\Type\Definition\ObjectType;
use Krauza\Infrastructure\Api\TypeRegistry;

class QueryType extends ObjectType
{
  public function __construct()
  {
    $config = [
      'name' => 'Query',
      'fields' => [
        'box' => [
          'type' => TypeRegistry::getBoxType(),
          'resolve' => function () {
            return ['id' => 'test', 'name' => 'super test name'];
          }
        ]
      ]
    ];

    parent::__construct($config);
  }
}

Query definiujemy identycznie jak zwykłe ObjectType, jedynie musimy uwzględnić w nim name jako Query, a w tablicy fields dodajemy wszystkie możliwe zapytania. W zapytaniu dodawana jest funkcja resolve, która powinna zwrócić element zgodny z definicją typu.

Definiowanie typu Mutation jest bardzo podobne…

<?php

namespace Krauza\Infrastructure\Api\Type;

use GraphQL\Type\Definition\ObjectType;
use GraphQL\Type\Definition\Type;
use Krauza\Infrastructure\Api\TypeRegistry;

class MutationType extends ObjectType
{
  public function __construct()
  {
    $config = [
      'name' => 'Mutation',
      'fields' => [
        'createBox' => [
          'type' => TypeRegistry::getBoxType(),
          'args' => [
            'name' => Type::string()
          ],
          'resolve' => function () {
            // action
          }
        ]
      ]
    ];

    parent::__construct($config);
  }
}

Po utworzeniu Query i Mutation można zadeklarować schemat.

<?php
$schema = new Schema([
  'query' => TypeRegistry::getQueryType(),
  'mutation' => TypeRegistry::getMutationType()
]);

TypeRegistry

W poprzednich listingach kodu można było zauważyć pojawiające się kilka razy TypeRegistry. Nie jest to żaden oficjalny element GraphQL. Każdy typ w Schema może być reprezentowany przez jedną instancję obiektu, inaczej zostanie rzucony wyjątek.

Jednym z rozwiązań może być utworzenie „rejestru” typów, który zadba aby każda defincja typu była utworzona tylko raz.

<?php

namespace Krauza\Infrastructure\Api;

use Krauza\Infrastructure\Api\Type\MutationType;
use Krauza\Infrastructure\Api\Type\QueryType;
use Krauza\Infrastructure\Api\Type\BoxType;

class TypeRegistry
{
  private static $boxType;
  private static $queryType;
  private static $mutationType;

  public static function getQueryType(): QueryType
  {
    return self::$queryType ?: (self::$queryType = new QueryType);
  }

  public static function getMutationType(): MutationType
  {
    return self::$mutationType ?: (self::$mutationType = new MutationType());
  }

  public static function getBoxType(): BoxType
  {
    return self::$boxType ?: (self::$boxType = new BoxType);
  }
}

HTTP Endpoint

Poniżej przykładowy kod index.php, który może być endpointem aplikacji.

<?php

require __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

use GraphQL\GraphQL;
use GraphQL\Schema;
use Krauza\Infrastructure\Api\TypeRegistry;

if (isset($_SERVER['CONTENT_TYPE']) && $_SERVER['CONTENT_TYPE'] === 'application/json') {
  $rawBody = file_get_contents('php://input');
  $data = json_decode($rawBody ?: '', true);
} else {
  $data = $_POST;
}

$requestString = isset($data['query']) ? $data['query'] : null;
$operationName = isset($data['operation']) ? $data['operation'] : null;
$variableValues = isset($data['variables']) ? $data['variables'] : null;

try {
  $schema = new Schema([
    'query' => TypeRegistry::getQueryType(),
    'mutation' => TypeRegistry::getMutationType()
  ]);
  $result = GraphQL::execute(
    $schema,
    $requestString,
    null,
    null,
    $variableValues,
    $operationName
  );
} catch (Exception $exception) {
  $result = [
    'errors' => [
      ['message' => $exception->getMessage()]
    ]
  ];
}

header('Content-Type: application/json');
echo json_encode($result);

GraphiQL

Do łatwego testowania API opartego o GraphQL przygotowana została aplikacja GraphiQL. Na szczęście dostępna jest wtyczka (ChromeIQL) do przeglądarki Chrome, dzięki której można w bardzo szybki sposób przetestować naszą aplikację.

Podsumowanie

Dziejszym postem pobieżnie przeszliśmy przekrojowo po wszystkich najważniejszych elementach, które są niezbędne do uruchomienia podstawowej aplikacji z wykorzystaniem GraphQL. Mam nadzieję, że w miarę jasno udało mi się przekazać informacje. Szczerze mówiąc są to także moje pierwsze kroki z tym rozwiązaniem i myślę, że wkrótce pojawią się posty zawierające konkretniejsze implementacje.

W razie pytań lub sugestii zachęcam do pozostawienia komentarza! :smiley:

Programista skupiony głównie wokół technologii webowych, ale nie przywiązujący się do konkretnych języków i narzędzi. Skoncentrowany na ciągłym rozwoju, zwolennik ruchu Software Crafmanship. Na codzień pracując w DAZN ma okazję rozwijać interesujący projekt do streamingu wydarzeń sportowych. Prywatnie fan sportu, a szczególnie piłki nożnej. Po godzinach próbuje również swoich sił w piwowarstwie domowym.
PODZIEL SIĘ