PHP – Biblioteka SPL – Funkcje iterator_*

Wprowadzenie w świat biblioteki standardowej PHP - SPL (Standard PHP Library). Omówienie funkcji iterator_*.

Kontynuując rozpoczętą serię nt. biblioteki standardowej SPL chciałbym przedstawić funkcje wspomagające pracę z iteratorami. Pracując na co dzień z językiem PHP mamy do czynienia z iteratorami. Na początek powinniśmy sobie jednak zadać proste pytanie – czym one tak na prawdę są?

Czym są iteratory?

W języku PHP mamy możliwość iteracji po tablicach oraz obiektach. Wykorzystujemy do tego np. pętlę foreach:

<?php

foreach($items as $item) {
  // ...
}

W przypadku tablic, iteracja odbywa się po wszystkich jej elementach. Jak to wygląda dla obiektów? Otóż, iteracja będzie odbywać się jedynie po publicznych właściwościach obiektu. Aby zapanować nad jej sposobem, należy zaimplementować interfejs Iterator. Mówimy wtedy, że obiekt jest iteratorem.

Biblioteka SPL udostępnia zbiór kilkunastu gotowych iteratorów (gotowych do wykorzystania klas). W kolejnych częściach serii o bibliotece SPL postaram się przybliżyć większość z nich.

Interfejs iteratora

Implementacja interfejsu Iterator umożliwia zdefinowanie zachowania obiektu, w momencie iterowania po nim. Można wskazać, że dane po których chcemy iterować znajdują się w wewnętrznej tablicy obiektu lub pochodzą z dowolnego, innego źródła. To wszystko zależy od nas, musimy jedynie dostarczyć implementację, zachowującą się tak jak wymaga tego interfejs. Iterator wymaga zaimplementowania pięciu następujących metod:

 • current() – metoda zwracająca aktualny element iteracji,
 • key() – metoda zwracająca klucz aktualnego elementu iteracji,
 • next() – zmiana klucza z aktualnego elementu na następny,
 • rewind() – zmiana klucza na klucz pierwszego elementu (powrót na początek), metoda wywoływana za każdym razem (jako pierwsza) gdy zaczynamy iterować po obiekcie lub wywołana zostanie funkcja iterator_*,
 • valid() – sprawdzenie czy aktualny klucz jest prawidłowy (np. czy istnieje element pod wskazanym kluczem w tablicy), jeżeli aktualny klucz jest nieprawidłowy, to iteracja zostaje przerwana (po jej przerwaniu nie wykonuje się rewind()!)

Dzięki implementacji w.w metod, wskażemy i zwrócimy elementy podczas iteracji po obiekcie.

Implementacja przykładowego iteratora

Przykładowy sposób na zaimplementowanie metod interfejsu Iterator prezentuję w postaci klasy CarsIterator. Dane zawarte zostały w postaci tablicy z indeksami od 0 do 4.

<?php

class CarsIterator implements Iterator
{
  private $position;
  private $cars = ['BMW', 'Audi', 'KIA', 'Opel', 'Ford'];

  public function current()
  {
    return $this->cars[$this->position];
  }

  public function key()
  {
    return $this->position;
  }

  public function next()
  {
    ++$this->position;
  }

  public function rewind()
  {
    $this->position = 0;
  }

  public function valid()
  {
    return array_key_exists($this->position, $this->cars);
  }
}

Metoda:

 • current() – zwraca element z tablicy $this->cars dla aktualnej pozycji,
 • key() – zwraca aktualną pozycję,
 • next() – inkrementuje o jeden aktualną pozycję,
 • rewind() – ustawia aktualną pozycję na 0,
 • valid() – sprawdza czy istnieje element w tablicy pod wskazaną pozycją.

W dalszej części artykułu będę odnosił się do instancji zaprezentowanej powyżej klasy. W przykładach tych, rozbudowałem każdą z metod o dodatkową czynność: var_dump(__METHOD__);. Wszystko po to aby zobaczyć, które z metod obiektu wywoływane są dla poszczególnych przypadków – iteracji, wywołań funkcji z zakresu iterator_*.

iterator_apply

int iterator_apply ( Traversable $iterator , callable $function [, array $args ] )

Funkcja iterator_apply pozwala na wykonanie dowolnej funkcji dla każdego elementu w iteratorze. Drugi parametr przyjmuje typ callable (np. nazwa funkcji, tablica lub funkcja anonimowa), jest to funkcja (lub metoda obiektu) która zostanie wywołana dla każdego elementu. Trzeci parametr definiuje jakie parametry zostaną przekazane do wywoływanej funkcji.

<?php

function lower(Iterator $iterator) {
  echo strtolower($iterator->current()) . PHP_EOL;
  return true;
}

iterator_apply($cars, 'lower', array($cars));

Wynikiem wykonania iterator_apply, będzie lista nazw marek samochodów. Każda z nazw została sprowadzona do małych liter.

bmw
audi
kia
opel
ford

Przy wywołaniu iterator_apply, zostaną wykonane następujące metody obiektu:

CarsIterator::rewind
CarsIterator::valid // cykl - start
CarsIterator::current
CarsIterator::next // cykl - koniec
CarsIterator::valid // kolejny cykl lub zakończenie jeśli valid() zwróci false

iterator_count

int iterator_count ( Traversable $iterator )

Funkcja zwraca ilość elementów obiektu implementującego interfejs Traversable (Interfejs Iterator rozszerza Traversable). Poniższy kod:

<?php

$cars = new CarsIterator();
var_dump(iterator_count($cars));

Zwróci wartość typu integer: int(5). Przy wywołaniu iterator_count, zostaną wykonane następujące metody obiektu:

CarsIterator::rewind
CarsIterator::valid // cykl - start
CarsIterator::next // cykl - koniec
CarsIterator::valid // kolejny cykl lub zakończenie jeśli valid() zwróci false
...

iterator_to_array

array iterator_to_array ( Traversable $iterator [, bool $use_keys = true ] )

Funkcja iterator_to_array konwertuje obiekt iteratora do tablicy. Drugi parametr funkcji, wskazuje czy podczas konwertowania, klucz zawarty w iteratorze (metoda key()) ma stać się kluczem dla elementu w tablicy – domyślnie takie jest zachowanie. Jeśli przekażemy wartość false – kluczami elementów będą wartości integer, nadawane w sposób inkrementacyjny (zaczynając od 0).

<?php

$cars = new CarsIterator();
var_dump(iterator_to_array($cars));

Funkcja zwróci tablicę z pięcioma elementami:

array(5) {
[0] => string(3) "BMW"
[1] => string(4) "Audi"
[2] => string(3) "KIA"
[3] => string(4) "Opel"
[4] => string(4) "Ford"
}

Przy wywołaniu iterator_to_array, zostaną wykonane następujące metody obiektu:

CarsIterator::rewind
CarsIterator::valid // cykl - start
CarsIterator::current
CarsIterator::key
CarsIterator::next // cykl - koniec
CarsIterator::valid // kolejny cykl lub zakończenie jeśli valid() zwróci false
...

Na co dzień programujący CTO w Emphie Solutions. Projektuje, tworzy oraz wdraża rozwiązania oparte o ekosystem JavaScript. Rozwija swoje umiejętności z zakresu Cloud / DevOps / SRE. Fascynat programowania, architektury, chmury i dobrych praktyk w szerokim ujęciu. Na temat technologii publikuje materiały w ramach projektu DevEnv, którego jest założycielem.
PODZIEL SIĘ