CQRS – Command

CQRS czyli sposób na prostą architekturę. W tym artykule skupię się na opisaniu implementacji części Write Modelu w architekturze CQRS.

W projekcie Auditor podjąłem decyzję o wdrożeniu wzorca CQRS. Rozdzielając write i read model. W tym artykule skupię się na opisaniu implementacji w projekcie write modelu – Commands.

CQRS Command

Command jest żadaniem w systemie, żądaniem którego efektem jest zmiana stan systemu.

W implementacji możemy rozdzielić dwie główne odpowiedzialności Command jako struktura danych, obiekt immutable (raz skonstruowany obiekt nie może zostać zmodyfikowany). Oraz CommandHandler czyli klasa która reaguje na Command – wykonując jakieś polecenia.

W aplikacji Auditor przykładem żądania Command jest akcja „stwórz nowy projekt”. Aby akcja mogła zostać wykonana pomyślnie należy podać jedynie nazwę projektu.

<?php

class CreateNewProjectCommand
{
  private $name;

  public function __construct(string $name)
  {
    $this->name = $name;
  }

  public function name() : string
  {
    return $this->name;
  }
}

W strzukturze projektowej Command znajduje się w folderze: src/AppBundle/Command.

CommandHandler

CommandHandler czyli implementacja tego, co ma dziać się po wywołaniu żądania. W przypadku CreateNewProjectCommand będzie to utworzenie nowej encji, ustawienie nazwy projektu oraz dodanie encji do repozytorium. Na początek tyle, wystarczy aby zobrazować granice odpowiedzialności każdego z elementów układanki.

<?php

class CreateNewProjectHandler
{
  private $projectRepository;

  public function __construct(ProjectRepositoryInterface $projectRepository)
  {
    $this->projectRepository = $projectRepository;
  }

  public function handle(CreateNewProjectCommand $command) : void
  {
    $project = new ProjectEntity();
    $project->setName($command->name());

    $this->projectRepository->add($project);
  }
}

Ważna zasada. CommandHandler nie zwraca danych – żadnych. Wywołujemy go i zapominamy, że może zostać coś zwrócone.

W strzukturze projektowej CommandHandler znajduje się w folderze: src/AppBundle/Command/Handler.

CommandBus

Pozostaje jedynie kwestia wywołania odpowiedniego (jednego) CommandHandler dla przekazanego Command. Sam element rozwiązywania nazewnictwa i zwracania gotowej instancji CommandHandler przeniosłem do zewnętrznej klasy, tutaj posługuję się jedynie zdefiniowanym interfejsem HandlerResolverInterface, a jego przykładowa implementacja zawarta została w klasie SymfonyCommandHandlerResolver.

<?php

class CommandBus
{
  private $handlerResolver;

  public function __construct(HandlerResolverInterface $handlerResolver)
  {
    $this->handlerResolver = $handlerResolver;
  }

  public function handle($command) : void
  {
    $handler = $this->handlerResolver->handler($command);
    $handler->handle($command);
  }
}

Jak widać, CommandBus, pobiera instancję CommandHandler z instancji klasy implementującej HandlerResolverInterface. Następnie na zwróconym obiekcie wywoływana jest metoda handle() do której przekazujemy instancję Command.

Niestety w PHP 7.1 nie mamy jeszcze Generic Types, więc interfejs ma odrobinę magii – nie wiadomo jakiego typu (i czy wogóle) zostatnie zwrócona informacja po wywołaniu metody handler():

<?php

interface HandlerResolverInterface
{
  public function handler($command);
}

Zaimplementowanie interfejsu HandlerResolverInterface, może wyglądać m.in. w sposób przedstawiony poniżej (wersja PoC).

Ustaliłem konwencję nazewnictwa CommandHandler w kontenerze zależności:

app.command_handler.create_new_project

app.command_handler.add_comment_to_project_file

Na podstawie nazwy klasy wywołanego Command staram się ustalić nazwę klucza w kontenerze zależności (DIC, Dependency Injection Container), czyli dla CreateNewProjectCommand będzie to app.command_handler.create_new_project. W łatwy sposób dostaję utworzony obiekt z wszelkimi zależnościami. Jeżeli nie zostanie odnaleziona definicja w DIC, rzucony zostanie wyjątej CommandHandlerNotFoundException.

<?php

class SymfonyCommandHandlerResolver implements HandlerResolverInterface
{
  private $container;

  public function __construct(ContainerInterface $container)
  {
    $this->container = $container;
  }

  public function handler($command)
  {
    $handlerContainerName = $this->getHandlerName($command);

    if (!$this->container->has($handlerContainerName)) {
      throw new CommandHandlerNotFoundException(get_class($command));
    }

    return $this->container->get($handlerContainerName);
  }

  private function getHandlerName($command) : string
  {
    $commandNamespace = explode('\\', get_class($command));
    $commandName = end($commandNamespace);
    $handlerName = str_replace('_command', '', $this->camelCaseToUnderscore($commandName));

    return 'app.command_handler.' . $handlerName;
  }

  private function camelCaseToUnderscore(string $input) : string
  {
    return strtolower(preg_replace('/(?<!^)[A-Z]/', '_$0', $input));
  }
}

Wdrażamy rozwiązanie

Definicję DIC ustalam w formacie yml, ze względu na jego czytelność i skrócony format zapisu. Zależności znajdujące się w services.yml prezentują się następująco:

services:
 app.command_handler_resolver:
  class: SymfonyCommandHandlerResolver
  arguments: ["@service_container"]

 app.command_bus:
  class: CommandBus
  arguments: ["@app.command_handler_resolver"]

 app.command_handler.create_new_project:
  class: Command\Handler\CreateNewProjectHandler
  arguments: ["@app.repository.project"]

Pozostaje jedynie wywołanie Command z akcji kontrolera:

<?php

class ProjectsController extends AppController
{
  /**
   * @Route("/projects", name="projects_create")
   * @Method("POST")
   */
  public function createAction(Request $request) : JsonResponse
  {
    $this->get('app.command_bus')->handle(new CreateNewProjectCommand(
      (string)$request->request->get('name')
    ));

    return $this->json(null, Response::HTTP_CREATED);
  }
}

Pełne rozwiązanie można podejrzeć w projekcie Auditor. Jego kod źródłowy dostępny jest w serwisie GitHub: github.com/devenvpl/auditor.

Na co dzień programujący CTO w Emphie Solutions. Projektuje, tworzy oraz wdraża rozwiązania oparte o ekosystem JavaScript. Rozwija swoje umiejętności z zakresu Cloud / DevOps / SRE. Fascynat programowania, architektury, chmury i dobrych praktyk w szerokim ujęciu. Na temat technologii publikuje materiały w ramach projektu DevEnv, którego jest założycielem.
PODZIEL SIĘ